Emri i Lëndës : Teknikat dhe Metodat ne Kerkimin Shkencor
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
TDE 401-1 A 2 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë përmban një hyrje të përgjithëshme të metodave kërkimore në shkencat scoiale. Lënda do të fokusohet në disa prej koncepteve dhe temave kryesore të kësaj fushe siç janë themelimi i shkencave sociale, formulimi i një kërkimi, mbledhja e të dhënave si dhe analizimi i të dhënave. Në diskutimet kryesore të kësaj lënde do të fokusohen edhe në shpjegimin e etikës gjatë procesit kërkimor, e cila do të fokusohet që nga fillimi deri në fund të këtij procesi. Në këtë lëndë studentët do të kenë mundësi të kombinojnë teorinë me anë të praktikës, e cila realizohet nëpërmjet kombinimeve të teorisë, takimeve në klasë ose projektet jashtë klase. Në fund të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje të :formojnë pyetjet kërkimore dhe një formulojnë kërkimet ;Mbledhja e të dhënave si dhe analizimi i tyre nëpërmjet metodave të ndryshme;Do të marrin njohuri rreth metodave sasiore dhe cilësore duke u bazuar në analizimin e të dhënave sipas programeve statistikore; Të formojnë mendim kritik rreth zhvillimit të kërkimit dhe krahasimit me kërkimet e tjera.
Objektivat Lënda ka si objektivë të formoj diskutime dhe krahasime midis mënyrave dhe teknikave të ndryshme në shkencat sociale, duke u bazuar në formulimin e pyetjeve të dhe përgjigjeve empirike, analizimi i metodologjive, analizimi i formulimit të hipotezave etj. Në fund të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje të:Kuptojnë konceptet bazë të metodave kërkimore, do të jenë në gjendje të përcaktojnë tema për të zhvilluar kërkime, si dhe të fomulojnë hipoteza të kerkimit; të xhvillojnë një analizim të metodave të përdorura në studime të ndryshme; Të jenë të aftë të formulojnë një konkluzion sipas mënyrës dhe kushteve të fushës së studimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Lëndë Prezantimi i Lëndës, temat, përmbajtja e lëndës, kalendari akademik
2Shkenca dhe termat e metodave të hulumtimit Një perzantim i përgjithshëm i Metodave të hulumtimit dhe rëndësisë së tyre -Shkenca dhe Metodat shkencore -Kërkimet -Rëndësia e studimeve kërkimore dhe planifikimet -Përdorimi i teknologjisë në metodat kërkimore
3Termat e metodave të hulumtimit -Si të formulohet një platformë e studimit kërkimor 1-Njohje me formulimin e hyrjes, problemit, qëllimit, rëndësisë, hipotezat, kampionin etj
4Llojet e teknikave në studimet kërkimore -Si të formulohet një platformë e studimit kërkimor 2-Rishikimi dhe gjetja e literaturës
5Stadet e studimit kërkimor -Si të formulohet një platformë e studimit kërkimor 3. Modeli dhe lloji i hulumtimit
6Kërkimet Sasiore -Si të formulohet një platformë e studimit kërkimor 4.Mbledhja e të dhënave
7Analizime dhe diskutime rreth studimeve të ndryshme kërkimore 5.Statistika Termat statistikor kryesore të studimeve kërkimore
8Provim gjysmefinal
9Studimet kërkimore Cilësore -Si të formulohet një platformë e studimit kërkimor 6. Testet Parametrike
10Analizime dhe diskutime rreth studimeve të ndryshme kërkimore -Si të formulohet një platformë e studimit kërkimor: 7. Testet Parametrike
11Analizime dhe diskutime rreth studimeve të ndryshme kërkimore -Si të formulohet një platformë e studimit kërkimor: 8. Përgatitja e platformës së studimit kërkimor
12Rregullat e formimit të raportit të një studimi kërkimor Si të formulohet një platformë e studimit kërkimor: 9.Përfundimi dhe Sugjerimet
13Prezantimi i studimit kërkimor të studentëve 10. Rregullat e kryesore të shkrimit të një artikulli akademik
14Prezantimi i studimit kërkimor të studentëve 11. Rregullat dhe teknikat kryesore të shkrimit të një artikulli akademik
15Prezantimi i studimit kërkimor të studentëve 12. Përgatitja e referencave, rregullat e etikës
16PROVIMI FINAL
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në fund të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje të mësojnë se si realizohet një studim kërkimor, etikën e studimit kërkimor dhe gjetjen e literaturës që përdoret në studime kërkimore.
2Studentët do të jenë në gjendje të dijnë si të përdorirn literaturën e përshtatëshme për studimin kërkimor.
3Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë rëndësinë e etikës gjatë studimeve kërkimore.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale115
Punë laboratori15
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 200
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 166
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)