Emri i Lëndës : Teknikat Dhe Metodat ne Kerkimin Shkencor
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
TDE 401-1 A 1 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Per te fituar njohuri shkencore per nxenesit qe kane perfunduar arsimin parauniversitar qe do te fillojne master.
Objektivat Metodat e perdorura per te punuar artikullin, per te mesuar etiken shkoncore,per te fituar disiplinen para shkrimit te nje teze dhe prezantimi i studenteve ne fushen e burimeve themelore shkencore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje ne metodat e kerkimit shkencor.
2Rendesia e etikes shkencore
3Burimet kryesore ne gjuhen turke.
4Burimet kryesore ne gjuhen turke.
5Turkologjia dhe revistat e letersise turke .
6Fjaloret e gjuhes turke.
7Bibliotekat e doreshkrimit.
8Provim gjysmefinal
9Metodat e prozes ne tekst.
10Metodat e analizes se tekstit.
11Vleresimi i artikullit.
12Rrregulat dhe metodat e shkrimit te artikullit.
13Rrregulat dhe metodat e shkrimit te artikullit.
14Metodat dhe rregullat e shkrimit te tezes.
15Metodat dhe rregullat e shkrimit te tezes.
16PROVIMI FINAL
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pergatitja per pune shkencore i jep rendesi dhe kuptim konceptit te etikes shkencore dhe burimeve themelore .
2Perdorimi i burimeve themelore .
3Rendesia dhe kuptimi i konceptit etik shkencor.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 122
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 146
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.84
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)