Emri i Lëndës : Teknikat e Mësimdhënies së Gjuhës së Huaj
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
TDE 424-1 B 2 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs ka per objekt shqyrtimin e metodave të aplikuara për mësimdhënien e gjuhës së huaj. Përcaktimi i materialeve dhe metodat që do të përdoren për mësimdhënien e gjuhës Turke si gjuhë e huaj .
Objektivat Si gjuhë e arsimit studentët që mësojnë si gjuhë të huajTurqishten e drejtë, siguron dhe vlerëson mjaftueshmerinë edhe në jetën e punës
Programi i Lëndës
JavaTema
1Historia e arsmit Turk
2Mësimi i gjuhës turke si gjuhës e huaj
3Zgjidhja për problemet e hasura në mësimin e gjuhës Turke
4Përdorimi i filmit në mësimin e gjuhësTurke.
5Analizë Teksti e përqëndruar në Bashkëveprimin ndërkulturor
6Punime në tekste të orientuara në bashkëveprimin ndërkulturor.
7Aktivitetet e dramave dhe rolet
8Provimi gjysmefinal
9Dosja e zhvillimit të gjuhës Evropiane
10Metodat e mësimit të gjuhës
11Parimet për mësimdhënien e gjuhësTurke si gjuhë e huaj
12Video për mësimin e gjuhës turke për të huaj
13Video për mësimin e gjuhës turke për të huaj
14Mësimdhënie kompjuterike të gjuhës turke për të huajt.
15Mësimdhënie kompjuterike të gjuhës turke për të huajt.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Di teknikat dhe metodat që përdoren për mësimdhënien sipër të huajt dhe atyre të gjuhës turke
2Bën ndarjen dhe përzgjedhjen e teknikave të mësimdhënies së gjuhës së huaj. Për këtë qëllim mund të zgjidhni metodën e përshtatshme
3Mësimi i turqishtes në të gjitha nivelet
4Njohin dhe aplikojnë teknikat e mësimit të gjuhës
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 12020
Provimi final 12424
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)