Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm

Koordinator i programit

 

Dr. Adem Balaban
[email protected]

Bordi Shkencor

Dr. Adem Balaban [email protected]
 
Dr. Gülay Yurt gyurt@beder.edu.al
 
Dr. Fatih Ufuk Bağcı [email protected]
 
 
 

Rreth programit

Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke përArsimin e Mesëm i bën thirrje atyre individëve që kanë dëshirë të punojnë në mësimdhënien e Gjuhës Turke. Programi i mësimdhënies është i përgatitur duke marrë në konsideratë të dhënat  mësimore të departamenteve të Turkologjisë jashtë vendit dhe të departamenteve të Gjuhës dhe Letërsisë Turke në Turqi. Gjuha e mësimdhënies është Turqishtja. Synimi kryesor  i programit tonë është mësimdhënia e Gjuhës dhe Letërsisë Turke dhe të përgatisim specialistë dhe mësues të cilët do të japin mësim lëndën e turqishtes tek shtetasit e huaj. Në sistem është i përfshirë 1semestër  stazh. Në bazë të ligjit të vendosur nga Ministria e Arsimit Shqiptare periudha e studimeve është 1vit e gjysëm, 90 ECTS.

Programin mësimor kryesisht e përbën mësimdhënia dhe mësimet e formacionit pedagogjik. Përveç kësaj mësimi i Gjuhës Turke, leximi i Letërsisë Turke si dhe mësimi i metodave të pergatitjes së Tezës. Në program është i përfshirë edhe stazhi 1vjeçar.

Misioni

Kërkimi dhe hulumtimi i punimeve të shkruara dhe folklorike të ardhura deri më sot si elementët themelorë të kulturës turke në fushën e gjuhës dhe letërsisë turke; vënia e njohurive të përfituara në shërbim të shoqërisë; luajtja e një roli vendimtar dhe efektiv në marrëdhënie me kulturat e tjera; mirëformimi i studiuesve shkencorë dhe lektorëve në fushat kopetente.

Vizioni

Vizioni i Departmentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke është realizimi i studimeve cilësore në fushat përkatëse dhe arsimimi i standarteve të larta duke synuar të përgatisë ekspertët më të mirë të fushës në Shqipëri si dhe konkurimi i tyre me më të mirët në Ballkan dhe  Evropë. 

Kohëzgjatja e Studimeve

Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke  për Arsimin e Mesëm përbëhet nga 1 .5 vite akademike të ndara në tre semestra.

Numri i Krediteve ECTS (Sistemi Evropian i Transferimit të Krediteve)

Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke  për Arsimin e Mesëm përbëhet nga  90 ECTS. 1 ECTS =25 ORË .

Titulli i Diplomës

Në përfundim të programit jepet një diplomë me titullin “Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm“

Mundësitë e Punësimit

Të diplomuarit e Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm mund të kryejnë detyra si më poshtë:

  • Mund të japin mësim në universitete private dhe shtetërore ose të punojnë si punonjës kërkimesh në universitet.
  • Mësues në shkolla 9-vjecare dhe në shkolla të mesme.
  • Specialist turqishteje dhe osmanishteje në krijimin e shoqërive civile.
  • Specialist turqishteje dhe osmanishteje në krijimtaritë publike dhe private.
  • Mund të japin mësimin e Gjuhës Turke në çdo vend të botës
  • Specialist në fushën e botimit
  • Përkthyes në radio dhe televizione
  • Shkrimtar ose redaktor në gazeta
  • Studiues në arkivën e shtetit dhe specialist osmanishteje
  • Mund të kryej detyra edhe në agjensitë e lajmeve

Semestri

1

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 EDU 401 Hyrje në Edukim Turkish A 64 87 3.50 6
2 EDU 413 Teorite dhe Perqasjet ne Mesimdhenie dhe Mesimnxenie Turkish B 64 86 3.50 6
3 TDE 415 Mesimdhenia e Gjuhes Turke Turkish B 64 83 3.50 6
4 TDE 401 Teknikat Dhe Metodat ne Kerkimin Shkencor Turkish A 64 86 3.50 6
5 Turkish Elective Turkish D 0 0 3.50 6
Gjithsej 256 342 17.5 30

Semestri

2

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 EDU 404 Zhvillimi dhe Udhezimi I Kurrikules Turkish B 64 86 3.50 6
2 TDE 432 Mësimdhënia e Letersise Turkish B 64 83 3.50 6
3 EDU 420 Drejtimi i Klases Turkish A 64 87 3.50 6
4 EDU 418 Matja dhe Vleresimi Turkish B 64 86 3.50 6
5 Turkish Elective Turkish D 0 0 3.50 6
Gjithsej 256 342 17.5 30

Semestri

3

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 TDE 541 Praktika e Mesimdhenies se Gjuhes Turke Turkish B 160 180 5.00 15
2 TDE 550 Tezë Turkish F 160 226 10.00 15
Gjithsej 320 406 15 30

Lëndët me zgjedhje

Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
TDE 423 Semantika e Turqishtes Turkish D 64 84 3.50 6
EDU 417 Teknologjite Mësimore dhe Projektimi I Materialeve Turkish D 64 87 3.50 6
TDE 424 Teknikat e Mësimdhënies së Gjuhës së Huaj Turkish B 64 86 3.50 6