Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm

Koordinator i programit

 

Dr. Adem Balaban
[email protected]

Bordi Shkencor

Dr. Adem Balaban [email protected]
 
Dr. Gülay Yurt gyurt@beder.edu.al
 
Dr. Fatih Ufuk Bağcı [email protected]
 
 
 

Rreth programit

Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke përArsimin e Mesëm i bën thirrje atyre individëve që kanë dëshirë të punojnë në mësimdhënien e Gjuhës Turke. Programi i mësimdhënies është i përgatitur duke marrë në konsideratë të dhënat  mësimore të departamenteve të Turkologjisë jashtë vendit dhe të departamenteve të Gjuhës dhe Letërsisë Turke në Turqi. Gjuha e mësimdhënies është Turqishtja. Synimi kryesor  i programit tonë është mësimdhënia e Gjuhës dhe Letërsisë Turke dhe të përgatisim specialistë dhe mësues të cilët do të japin mësim lëndën e turqishtes tek shtetasit e huaj. Në sistem është i përfshirë 1semestër  stazh. Në bazë të ligjit të vendosur nga Ministria e Arsimit Shqiptare periudha e studimeve është 1vit e gjysëm, 90 ECTS.

Programin mësimor kryesisht e përbën mësimdhënia dhe mësimet e formacionit pedagogjik. Përveç kësaj mësimi i Gjuhës Turke, leximi i Letërsisë Turke si dhe mësimi i metodave të pergatitjes së Tezës. Në program është i përfshirë edhe stazhi 1vjeçar.

Misioni

Kërkimi dhe hulumtimi i punimeve të shkruara dhe folklorike të ardhura deri më sot si elementët themelorë të kulturës turke në fushën e gjuhës dhe letërsisë turke; vënia e njohurive të përfituara në shërbim të shoqërisë; luajtja e një roli vendimtar dhe efektiv në marrëdhënie me kulturat e tjera; mirëformimi i studiuesve shkencorë dhe lektorëve në fushat kopetente.

Vizioni

Vizioni i Departmentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke është realizimi i studimeve cilësore në fushat përkatëse dhe arsimimi i standarteve të larta duke synuar të përgatisë ekspertët më të mirë të fushës në Shqipëri si dhe konkurimi i tyre me më të mirët në Ballkan dhe  Evropë. 

Kohëzgjatja e Studimeve

Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke  për Arsimin e Mesëm përbëhet nga 1 .5 vite akademike të ndara në tre semestra.

Numri i Krediteve ECTS (Sistemi Evropian i Transferimit të Krediteve)

Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke  për Arsimin e Mesëm përbëhet nga  90 ECTS. 1 ECTS =25 ORË .

Titulli i Diplomës

Në përfundim të programit jepet një diplomë me titullin “Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm“

Mundësitë e Punësimit

Të diplomuarit e Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm mund të kryejnë detyra si më poshtë:

  • Mund të japin mësim në universitete private dhe shtetërore ose të punojnë si punonjës kërkimesh në universitet.
  • Mësues në shkolla 9-vjecare dhe në shkolla të mesme.
  • Specialist turqishteje dhe osmanishteje në krijimin e shoqërive civile.
  • Specialist turqishteje dhe osmanishteje në krijimtaritë publike dhe private.
  • Mund të japin mësimin e Gjuhës Turke në çdo vend të botës
  • Specialist në fushën e botimit
  • Përkthyes në radio dhe televizione
  • Shkrimtar ose redaktor në gazeta
  • Studiues në arkivën e shtetit dhe specialist osmanishteje
  • Mund të kryej detyra edhe në agjensitë e lajmeve