Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

 

Türk Dili Ve Edebiyatı Akademik Yüksek Lisans Programı, Türk filolojisi, Türk edebiyatı alanında bilimsel çalışma yapmak isteyenlere hitap etmektedir.  Eğitim programı, yurt dışındaki Türkoloji ve Türkiye’deki Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin programları esas alınarak hazırlanmıştır. Eğitim dili Türkçedir. Programımızın temel hedefi, Türk dili ve edebiyatı, Yabancılara Türkçe öğretimi, Osmanlıca alanında ihtiyaç duyulan bilim adamlarını, uzmanları yetiştirmektir. Program kapsamında zorunlu staj bulunmamaktadır. Arnavutluk devleti Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı Yüksek Öğretim kanunları çerçevesinde eğitim süresi 2 yıl,  120 ECTS’dir. Programda örgün eğitim verilmektedir. 

Öğretim programının esasını, Türk dili ve Türk Edebiyatı dersleri oluşturmaktadır. Türk dili alanında Eski Türkçe, Orta Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi gibi Türkçenin çeşitli dönemlerini içine alan dil dersleri verilmektedir. Ayrıca Türkçenin Fonoloji, Morfoloji ve Sentaksı ders olarak okutulmaktadır. Modern dil bilimi de dil dersleri içinde verilmektedir. Türk Edebiyatı sahasında ise Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Klâsik Türk Edebiyatı gibi alanlara ait edebiyat dersleri verilmektedir. Dil dersleri çağdaş Türk lehçeleriyle, edebiyat dersleri de çağdaş Türk edebiyatları ve batı edebiyatına ait örneklerle karşılaştırmalı olarak verilmektedir.

Misyonumuz

 

Türk kültürünün temel unsurları olan Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol oynamak; alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Türkoloji bölümü olarak vizyonumuz, alanında kaliteli bilimsel çalışmalar yaparak ve mükemmel eğitim almış uzmanlar yetiştirerek Arnavutluk'ta en iyi olmak, Balkanlar ve Avrupa'da ise en iyiler arasına girmektir.

Eğitim Süresi

Türk dili ve edebiyatı akademik yüksek lisans programı iki akademik yıl ve dört yarıyıldan oluşmaktadır.

AKTS Kredisi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ECTS

 

Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Yüksek Lisans 120 AKTS’dir. 1 AKTS = 25 saat.

Diploma Başlığı

 

Programın sonunda " Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Yüksek Lisans" başlıklı bir diploma verilir.

İş imkânları

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı mezunları aşağıdaki alanlarda çalışabilirler;

 • Özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde okutman ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi olabilir.
 • Üniversitelerde akademisyenlik,
 • Sivil toplum kuruluşlarında Türkçe ve Osmanlıca uzmanı
 • Özel ve kamu kuruluşlarda Türkçe ve Osmanlıca uzmanı
 • Yayıncılık sahasında uzmanlık
 • Radyo ve televizyonlarda yapımcı ve çevirmen
 • Gazetelerde yazar veya editörlük
 • Devlet arşivlerinde araştırmacı ve Osmanlıca uzmanı
 • Haber ajanslarında görev alabilir.

Program Çıktıları

Türk dili ve edebiyatı yüksek lisans programını bitiren öğrenciler aşağıdaki konuları bilir ve o konularla ilgili hususları anlayabilir:

 • Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
 • Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma olanağı bulur.
 • Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihsel gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve bilimsel çevriyazı alfabesine aktarır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerine, araştırma metotlarına, bilgi ve teorilerine sahip olur.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında, kullanır ve uygular.
 • Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla çözümler üretir ve bir çalışma ekibi üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Programı ile ilgili sorunları analiz ederek, sorunlara yönelik çözümleri somut verilerle destekler ve bu verileri ilgili alandaki uzmanlarla paylaşır. 
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında gerçekleştirilen çeşitli kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklere katılır, bu etkinliklerde görev alır.
 • En az bir yabancı dili bilerek alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri toplar, çözümler ve yorumlar.
 • Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilim açısından eleştiri yapar.
 • Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilincini kazanır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
 • Türkçeden Arnavutçaya, Arnavutçadan Türkçeye tercüme yapabilir.
 • Osmanlıca metinleri okuyabilir.
 • Yabancılara Türkçe öğretimi yapabilir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve etik değerleri gözetir.
 • Öğrenci Türkçeyi çok iyi seviyede konuşabilir, yazabilir ve anlayabilir.
 • Türk dilinin özelliklerini bilir.
 • Türk edebiyatını ve ürünlerini bilir.
 • Türk kültür ve tarihini bilir.
 • Akademik araştırmalar yapabilir.

Ders Programı