Bedër tashmë qendër e autorizuar ETS testi

Universiteti Bedër tashmë si një qendër e autorizuar ETS testi ofron mundësi për të zhvilluar provimin e TOEFL-it.
Provimi i TOEFL-it, administruar nëpërmjet internetit është pjesë e rëndësishme e udhëtimit tuaj për të studiuar në vendet anglisht-folëse.

Ky provim është një ndërthurje mes aftësisë tuaj për të përdorur dhe kuptuar gjuhën angleze në nivel universitar. Gjithashtu vlerëson mënyrën se si ju ndërthurni aftësitë e të dëgjuarit, të lexuarit, të folurit dhe të shkruarit e gjuhës angleze për të zgjidhur çështje dhe detyra akademike.

Më shumë se 30 milion njerëz në botë e kanë zhvilluar provimin e TOEFL-it për të demostruar aftësitë zotëruese të gjuhës angleze. Niveli i kësaj gjuhe renditet ndërmjet nivelit mesatar dhe atij të avancuar.

Në shumicën e rasteve ky provim zhvillohet për:

•Studentët që synojnë të studiojnë në një institucion të arsimit të lartë
•Studentë dhe punonjës që aplikojnë për vizë
•Studentët e gjuhës angleze të cilët dëshirojnë të ndjekin progresin e tyre
•Të gjithë ata që ndjekin programe studimi në anglisht.
•Studentët që synojnë të fitojnë bursa studimi